Codziennie staramy się budować sukces naszych Klientów w oparciu o najwyższej klasy rozwiązania informatyczne z zakresu infrastruktury oraz innowacyjnego oprogramowania. Przywiązujemy szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z serwisu www.markazhil.com oraz przestrzegania mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-RODO.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz.U. z 2021 r poz. 576 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1781 ze zm).

Bezpieczeństwo

Szanujemy Twoją prywatność.
Formularze, które znajdziesz w naszym serwisie służą szybkiej i efektywnej wymianie informacji. Jeśli przekazujesz w nich swoje dane, robisz to dobrowolnie.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych otrzymanych od Ciebie jest Kazimierz Kosydor usługi IT (MarKazHil), ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław, posiadającą NIP: 8982277189.

Kontakt z Administratorem:

Jeżeli chcesz skontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z praw związanych z takim przetwarzaniem, możesz to zrobić w następujący sposób:
pisemnie na adres: Kazimierz Kosydor usługi IT, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław
za pomocą adresu e-mail: rodo@markazhil.com
telefonicznie na nr telefonu: 800 003 119

Cele przetwarzania:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych /zawartej umowy/ pomiędzy Tobą a MarKazHil, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie zapytania dotyczące produktów i usług świadczonych przez MarKazHil (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b) RODO);

 • wewnętrznych celów administracyjnych MarKazHil, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez MarKazHil usług i sposobu obsługi przez pracowników MarKazHil w ramach realizowanych umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych MarKazHil (podstawa z art.6 ust.1 lit. f) RODO). Pamiętaj, że Twoja zgoda na prowadzenie przez nas działań marketingowych jest dobrowolna i może zostać przez Ciebie w każdej chwili wycofana. Pamiętaj, że w sytuacji, w której ujawnisz w wysłanym do MarKazHil formularzu kontaktowym dane osobowe osoby trzeciej, uznajemy, że dysponujesz stosownym zezwoleniem tej osoby.


Kategorie przetwarzanych danych:
rzetwarzane przez nas dane obejmują: imię i nazwisko, stanowisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, login, ewentualnie inne dane niezbędne do weryfikacji osoby.

Informacje o odbiorcach danych:

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy współpracujące z MarKazHil. MarKazHil może przekazywać Twoje dane osobowe: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec MarKazHil, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. firmom realizującym obsługę zgłoszeń awarii, świadczącymi usługi doradcze, prawnicze, informatyczne, audytowe, agencjom badawczym, instytucjom, organom uprawnionym przez przepisy prawa tak jak np. policja, sąd, prokuratura, podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (wyłącznie zgodnie z poleceniami MarKazHil).

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ( do państwa trzeciego). Jednak MarKazHil przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza EOG. MarKazHil przekazuje dane osobowe poza EOG wyłącznie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń lub w sytuacjach dozwolonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Czas przetwarzania:

Twoje dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu jej wycofania lub gdy cel przetwarzania został zrealizowany. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów MarKazHil stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w związku z zawartą umową przetwarzane będą do czasu wygaśnięcia umowy i obejmują okres gwarancji i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego nie będą dalej przetwarzane w przypadku zgłoszenia sprzeciwu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

Masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec, przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (o ile ma to zastosowanie), w celu ewentualnego przekazania tych danych innemu administratorowi danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Co to zasady, Twoje dane osobowe nie są przez MarKazHil profilowane a decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji może odbywać się w zakresie prowadzenia przez MarKazHil działań marketingu bezpośredniego – w tym przypadku zostaniesz przez nas o tym poinformowany.